facebook twitter youtube vbox7
Facebook страница
Онлайн Магазин
onlineshop
Случайна лекция
Предстоящи събития
Юни 2021
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ЗАКОНИ

ЗАКОН ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ИЗВ., БР. 11 ОТ 1961 Г.)

ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ

ЗАКОН ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ

ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

ЗАКОН ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ

ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ЗАКОН ЗА КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

ЗАКОН ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ЛИЦА ЗА ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И НАЦИЯТА

ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ С ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ НОМЕР 112

ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ЗАКОН ЗА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ

ЗАКОН ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

 

НАРЕДБИ

Наредба № 1 за спасителната дейност в мините, химическите и металургичните заводи

Наредба № 1 от 15 ноември 1999 г. за норми за целите на радиационна защита и безопасност при ликвидиране на последствията от урановата промишленост в република България

Наредба № 1 от 17 януари 2001 г. за организиране на движението по пътищата

Наредба № 1 от 30 януари 2012 г. за контрола и опазването на горските територии

Наредба № 1 от 8 февруари 2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно

Наредба № 10 от 31 май 1994 г. за неотложната медицинска помощ

Наредба № 11 от 18 април 2002 г. за определяне на изискванията към границите на радиоактивното замърсяване на храните при радиационна авария

Наредба № 113 от 17 октомври 2006 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за развитие на селскостопански дейности, целящи опазването на околната среда по специалната предприсъединителна програма на европейския съюз за раз...

Наредба № 12 от 29 декември 2005 г. за условията, реда и изискванията към системата за търсене и спасяване при авиационно произшествие

Наредба № 14 от 15 април 2004 г. за медицинските критерии и реда на установяване на смърт

Наредба № 15 от 2 юли 2008 г. за придобиване на специалност \"обща медицина\" от общопрактикуващите лекари

Наредба № 18 от 23 юли 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци

Наредба № 2 от 12 септември 1990 г. за защита от аварии при дейности с опасни химични вещества

Наредба № 21 от 18 юли 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести

Наредба № 24 от 2 декември 2002 г. за условията и реда за обучение за оказване на първа долекарска помощ от водачи на моторни превозни средства

Наредба № 25 от 4 ноември 1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ

Наредба № 3 от 16 февруари 1996 г. за организацията на извънболничната медицинска помощ на населението

Наредба № 3 от 19 април 2005 г. за възнагражденията на членовете на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Наредба № 3 от 24 януари 2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации

Наредба № 3 от 25 май 2009 г. за аварийно-спасителното осигуряване на гражданските летища

Наредба № 5 от 11 май 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска

Наредба № 1 от 7 април 2016 г. за придобиване на квалификация по професията "Парамедик" 

 

ПРАВИЛНИЦИ

ПРАВИЛНИК ЗА ВОДНОСПАСИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ И ОБЕЗОПАСЯВАНЕТО НА ВОДНИТЕ ПЛОЩИ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СПАСИТЕЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ КЪМ ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ НОМЕР ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ 112

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ ПО РАДИАЦИОННА БЕЗОПАСНОСТ

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ПРАВИЛНИК ЗА СТРУКТУРАТА, ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ

ПРАВИЛНИК ЗА ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР ВЪРХУ СЪОРЪЖЕНИЯТА С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО, ВЪЗЛАГАНЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПОДДЪРЖАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, ВЪЗЛАГАНЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ОХРАНАТА И КОНТРОЛА В ГОРИТЕ, ЗЕМИТЕ И ВОДНИТЕ ПЛОЩИ В ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ - ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИИТЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРКОВЕ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЗАЩИТАТА ПРИ БЕДСТВИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАУЧНО-ПРИЛОЖНИЯ ИНСТИТУТ ПО ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" – МВР

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО РАДИОБИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКЦИИ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО, ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРАЛНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА СЛУЖБА "ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ"